เปลี่ยนรหัสผ่าน

รหัสผ่านต้องประกอบไปด้วย

  • จำนวนตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า 7 ตัวอักษร
  • ต้องมีตัวเลข ตัวอักษร และอักขรพิเศษ (0-9, a-z, A-Z, !@#$%^&*) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
Password Strength : no password