ไม่มีสินค้าในตะกร้า

กลับสู่หน้าร้านค้า

เงื่อนไขสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้า

* ผ่อน 0% นาน 15 เดือน* กับธนาคารที่ร่วมรายการ

* รับสิทธิ์ใช้ Apple TV+ นาน 1 ปี

* สำหรับจองผ่านช่องทาง www.istudiobyspvi.com ของเราเท่านั้น

* กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ www.istudiobyspvi.com

หมายเหตุ

  • การจองสินค้าล่วงหน้า กรณีลูกค้าชำระมัดจำและรับสินค้าที่สาขา ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจำตามราคาจองของสินค้าเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่บริษัทแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางที่กำหนด 
  • การรับสินค้า กรณีลูกค้าชำระมัดจำและรับสินค้าที่สาขา ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการจองสินค้าล่วงหน้าตามสาขาที่ลูกค้าได้เลือกรับเท่านั้น กรณีลูกค้าชำระเงินและรับสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุ ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าด้วยขนส่งเอกชนตามที่อยู่ที่ระบุเท่านั้น  ในวันทำการเท่านั้น เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการจองสินค้าล่วงหน้า หรือของแถมที่เลือกรับ และกรณีของแถมที่มีจำนวนจำกัด โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  • หากลูกค้าไม่สามารถมาซื้อ หรือ รับสินค้า ตามวันที่กำหนดด้วยตนเอง ลูกค้าต้องนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ มายื่นประกอบการซื้อ หรือรับสินค้า ในวันดังกล่าว (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น)
  • กรุณารับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มารับสินค้าในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การจอง และการสั่งซื้อล่วงหน้า
  • กรณีมีเงื่อนไขใดที่เป็นข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ข้อที่จะต้องตีความ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว และให้ถือเป็นที่สุด
  • เมื่อชำระเงินมัดจำการจองสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถยกเลิกรายการจองสินค้าล่วงหน้าได้ หรือ เปลี่ยนแปลงรุ่น สี ความจุใดๆได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งจำนวน ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอีเมลยืนยัน (เลขที่ใบมัดจำ) การสั่งซื้อสินค้าภายใน 2 วันทำการ หากท่านไม่พบอีเมลยืนยัน กรุณาตรวจสอบใน Spam/Junk Mail และพิมพ์อีเมลเป็นหลักฐานการรับสินค้าพร้อมแนบบัตรประชาชน 
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การสั่งจองสินค้านี้เฉพาะลูกค้าที่สั่งจองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ห้ามลูกค้าโอนสิทธิ์ให้กับบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นใด