SPVi Public Company Limited | บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 

 

  • จุดเริ่มต้นกับ Apple

เราเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในนามบริษัท เอส พี วี บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์จำหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple เป็นหลัก ด้วยความความมุ่งมั่น และทุ่มเท โดยเน้นการให้บริการหลังการขาย ทำให้ได้รับรางวัล The Best Apple Dealer in Thailand จากบริษัท Apple Far East จำกัด ในปี 2534

จากการความมุ่งมั่น และทุ่มเททำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ ในนามบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด ในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท และสรรหาทีมงานที่แข็งแกร่ง เข้ามาเสริมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • เริ่มต้นร้านค้า Apple

ริ่มต้นกับร้านค้า Apple สาขาแรก ในปี 2537 ในนามร้าน MiniMac ที่พันทิพย์พลาซ่า ต่อมาเปิดสาขาที่ 2 ในนามร้าน Apple Centre ที่ห้าง IT Mall Fortune ในปี 2542 และเปิดสาขาที่ 3 ในนามร้าน Mac Studio  ในปี 2546 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อร้าน MiniMac เป็น iShop  ร้าน Apple Centre เป็น iBeat by spv และร้าน Mac Studio เป็น iStuidio by spv และเป็นจุดเริ่มต้นร้าน iStudio by spv และ iBeat by spv สาขาต่อๆ มา ซึ่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตามความนิยมในสินค้า Apple

  • การบริการหลังการขาย

ด้วยความตั้งใจในการดูแลลูกค้า ประกอบกับสร้างความมั่นใจการใช้งานคอมพิวเตอร์ Apple ให้กับลูกค้า จึงได้เปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ Smart Bar ที่ห้าง IT Mall Fortune ในปี 2546 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น Apple Authorized Service Provider ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการ และอะไหล่แท้ตามมาตรฐานของ Apple  ด้วยช่างที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Apple และเปิดสาขาต่อมา ที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในปี 2551

  • การเข้าสู่ตลาดการศึกษา

ในปี 2551 ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดการศึกษา โดยเปิดร้านในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในนาม U·Store by SPV ที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต เพื่อนําเทคโนโลยีของ Apple แนะนําให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พร้อมทั้งมีสินค้าราคาพิเศษสําหรับการศึกษา และเปิดสาขาต่อมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในปีเดียวกัน และได้ขยายสาขาร้าน U·Store ในมหาวิทยาลัยช้ันนํา อย่างต่อเนื่อง

นอกจากร้าน U·Store ในมหาวิทยาลัยช้ันนําแล้ว เรายังสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการเปิดห้องแล็บคอมพิวเตอร์ Appleในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน พร้อมท้ังนำเสนอสร้างโครงการต่างๆ แก่สถาบันการศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนด้านวิชาภาพยนตร์  ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) เป็นต้น

  • ขยายฐานกลุ่มลูกค้า ด้วย Solution ต่างๆ

เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการพิมพ์ในปี 2000 เราได้รับแต่งต้ังเป็น Sole Distributor โดย บริษัท Electronics for Imaging (EFI) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม Color-proof XF เป็นโปรแกรมที่ใช้กันแพร่หลาย สำหรับระบบการจัดการสี (Color Management System) อีกทั้ง บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) ยังแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจทระดับโปร (Pro Series)

นอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย X-Rite ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์ที่มีชื่อเสียง และยังเป็นตัวแทนจําหน่าย โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (Desktop Publishing) ของ Adobe และ บริษัท Quark ซึ่งช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการสนองความต้องการของลูกค้าใน ด้านการพิมพ์ และกราฟฟิค

รวมทั้งยังมีสินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วง, Software และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Net-work) ท้ัง Mac, PC หรือ Unix ด้วย

  • การเติบโตของธุรกิจ

จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับการเติบโตของตลาด Apple ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ไอทีซิตี้ จํากัด (มหาชน) จัดต้ังบริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 120,000,000 บาท และมีการโอนธุรกิจ ทรัพย์สินและพนักงานทั้งหมดจากบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจําหน่าย Apple ทั้งหมด มาที่ บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2556 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000,000 บาท พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SPVI”

ปัจจุบัน นอกจาก SPVI จะมีร้านจำหน่ายสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ Mac, iPad, iPod, iPhone และ Accessories ต่างๆ ในนามร้าน iStudio by spvi,  iBeat by spvi,  iShop และ U·Store by spvi แล้ว  ยังได้เปิดร้านค้าใหม่ในนาม Mobi และได้รับสิทธิในการบริหารร้าน AIS จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด ในการเปิดร้าน AIS Shop by partner รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ศูนย์บริการ จาก Smart Bar เป็น iCenter เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ Apple Premium Service Provider

นอกจากนั้น ยังได้ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆ ด้วย Solution ต่างๆ ที่ SPVI มี ซึ่งไม่ใช่แค่สินค้า Apple เท่านั้น เช่น ระบบจัดการสี (Color Management System)  ระบบฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ File Server ขององค์กร ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room) เป็นต้น