ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงาน SPVi ฉลองครบรอบ 33 ปี

33 Years. SPVi Digital expert for all gen.

 

Link: www.istudiobyspvi.com/33-years-spvi

 

SPVi ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple อย่างเป็นทางการ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ iStudio by SPVi ปัจจุบันมี iStudio & iBeat by SPVi ทั้งหมด 9 สาขา ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือ U-store, iCenter, Mobi, iSolution, AIS Shop, และ A-Store ที่จำหน่ายสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

 

เพื่อฉลองครบรอบ 33 ปี และขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุน ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสุ่มแจกของรางวัล 67 รางวัล มูลค่ารวม 202,200 บาท ให้แก่ท่านที่ซื้อสินค้าของบริษัทในเครือ SPVi ทั้งออนไลน์และหน้าสาขา รวมถึงงาน Commart 2022 ในวันที่ 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา

 

 

รายชื่อผู้โชคดี

 

🎉 รางวัลที่ 1: iPhone 13 Pro Max 1 รางวัล มูลค่ารวม 42,900 บาท

คุณ วนิตรักษ์ พรามหมพูน

 

🎉 รางวัลที่ 2: Apple Watch Series 7 1 รางวัล มูลค่ารวม 13,800 บาท

คุณ กิตติชัช คุปันโน

 

🎉 รางวัลที่ 3: Apple Watch SE 1 รางวัล มูลค่ารวม 9,900 บาท

คุณ พิชชาภรณ์ พุ่มผกา

 

🎉 รางวัลที่ 4: AirPods 2nd Gen 10 รางวัล มูลค่ารวม 49,900 บาท

1. คุณ ไพโรจน์ สุวรรณกมลาศ

2. คุณ ศรัณรัตน์ ตั้งกาญจนศรี

3. คุณ ศันสนีย์ เหมทานนท์

4. คุณ ธนวัฒน์ สิทมร

5. คุณ พรภักดิ์ โนนคำพันธ์

6. คุณ ดีรติ อติขุล

7. คุณ ภรภัค อินทพัฒน์

8. คุณ สุภัทร ศรีสุภา

9. คุณ กัญญาภัค พันธุ์คุณากร

10. คุณ เชตุพน ปั่นด้วง

 

🎉 รางวัลที่ 5: Apple 20W USB-C Power Adapter 10 รางวัล มูลค่ารวม 6,900 บาท

1. คุณ พิชชานันท์ กตะศรีวา

2. คุณ รุ่งฤดี สอนอุทัย

3. คุณ สันติชัย คชศิลา

4. คุณ ทศพล ทองโสม

5. คุณ ดาราวีร์ พลปิยะ

6. คุณ วีระชัย ตังก์วานิช

7. คุณ อดิพันท์ รุ่งเรือง

8. คุณ สิริพร สุขสมพืช

9. คุณ รัฐติกาล สมบัติไทย

10. คุณ ชัยภพ เวศน์เรืองทิพย์

 

🎉 รางวัลที่ 6: EarPods with Lightning Connector 10 รางวัล มูลค่ารวม 6,900 บาท

1. คุณ เพชรรัตน์ สวนเศรษฐ

2. คุณ วาสนา เนตรถนอมศักดิ์

3. คุณ สุมาลี เอี่ยมสมบูรณ์

4. คุณ วิบูลย์ สุนทรสุริยวงศ์

5. คุณ กิตตินันท์ มณีวงศ์

6. คุณ สุรเดช เลิศสมบูรณ์สุข

7. คุณ พิชญานันท์ อินทร์สุวรรณ

8. คุณ วรวัฒน์ ตาจุมปา

9. คุณ พรสวรรค์ เจริญพงศ์สุขทวี

10. คุณ ปรีสนา หาญสุขจริยา

 

🎉 รางวัลที่ 7: คูปองแทนเงินสด Gift Voucher 1,000.- 33 รางวัล มูลค่ารวม 33,000 บาท

1. คุณ อภิชญา จันมา

2. คุณ ไพลิน ถิ่นทวี

3. คุณ พีรพงษ์ น้อยสร้อย

4. คุณ ญาณิศชา นครธรรม

5. คุณ ปัณณพร ตันติเวชวุฒิกุล

6. คุณ ชนัญภรณ์ ภู่ทอง

7.  คุณ มนัสชนก เอี่ยมกนก

8. คุณ พลอยไพลิน วิชา

9. คุณ จิดาภา สดับรส

10. คุณ ศรุตษา บุญหนัก

11. คุณ ขอรชาติ ศรีปากเเพ้ว

12. คุณ สมิตานัน เขียวดวงดี

13. คุณ Kritsadapun Wai-On

14. คุณ ชัชวาสน์ หุญชัย

15. คุณ พรประภา สนธนาศิริกุล

16. คุณ กัลยา นาคลังกา

17. คุณ พัชราภรณ์ นาคเตื่อน

18. คุณ จรรยาพร ยาเตี้ยง

19. คุณ พัทวีร์ ฝักเพียร

20. คุณ ฐานะภัณฑ์ บังอร

21. คุณ กรรณิการ์ สำโรงทอง

22. คุณ อนุเดช แก่นทอง

23. คุณ เมธี เชื้อท้าว

24. คุณ ธีรพงศ์ ขันตา

25. คุณ ศิวาพร สะทองอยู่

26. คุณ เศวต ไชยวงศ์

27. คุณ ปาลิตา เสน่หา

28. คุณ พลอยไพลิน บัวขันธ์

29. คุณ นภัทร รื่นเร้าใจ

30. คุณ ฐานิตา อนันทกาล

31. คุณ อธิชา กุญแจ

32. คุณ อมรรัตน์ ผ่องสมย์

33. คุณ อดุลย์รทต์ อุ่นเปา

 

🎉 และรางวัลพิเศษจาก AIS: iPhone 13 Pro (Sierra Blue) 1 รางวัล มูลค่ารวม 38,900 บาท

คุณ วัฒน์ หมื่นคำ

 

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) จะติดต่อหาผู้ได้รับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกในคูปองจับฉลาก หากไม่ได้รับการติดต่อกรุณาแจ้ง 02-559-2901
 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องแสดงตนเพื่อเข้ารับรางวัลภายใน 31 กรกฎาคม 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 3. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 4. ผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อตามบัตรประชาชนตรงกับคูปอง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องดำเนินการดังนี้
  1. ส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อ วันที่ และระบุว่า ‘ใช้เพื่อรับของรางวัล SPVi ฉลองครบรอบ 33 ปี’ มาที่ mkt@spvi.co.th และระบุข้อมูลดังนี้
   1. ชื่อ
   2. นามสกุล
   3. เลขประจำตัวประชาชน
   4. เบอร์โทรศัพท์
   5. ระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับของรางวัล (ดูสาขาทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง)
  2. ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (เฉพาะของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท) ในวันที่รับรางวัล

7. ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารและส่งของรางวัลไปยังสาขาที่ท่านเลือก ท่านสามารถเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ***กรุณาเตรียมบัตรประชาชนตามที่ยื่นเอกสารขอรับรางวัลไปด้วย***

 

 

เลือกสาขาที่ต้องการเข้ารับรางวัล

1. สำนักงานใหญ่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1031

2. iStudio & iBeat by SPVi

3. U-store

4. Mobi

5. AIS Shop

6. A-Store

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล: mkt@spvi.co.th

โทรศัพท์: 02-559-2901 (10 คู่สาย)