นโยบายการคืน และเปลี่ยนสินค้า

 

การเปลี่ยนและคืนสินค้า :  เรายินดีเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน ในกรณี ต่อไปนี้

 

           ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าต้องแสดงเจตนาเปลี่ยน หรือคืนสินค้า เป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าซื้อสินค้าไว้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว

 

การเปลี่ยนสินค้า

  1. หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อทางบริษัท ฯ ภายใน 7  วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงจากบิลใบเสร็จ)*  สินค้าที่นำส่งมาเปลี่ยน จะต้องอยูาในสภาพที่ไม่เคยใช้งาน พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก iStudiobyspvi เท่านั้น** บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ รวมทั้งตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  2. หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต็อก อาจต้องรอสินค้า 2-3 สัปดาห์

 

 วิธีการคืนสินค้า

  1. แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการ เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า
  2. หากไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า ภายใน 7-10 วันทำการ
  3. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

 

* หมายเหตุ : กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า หากพบว่าสินค้าถูกแกะออกจากกล่อง เกิดความชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้

 

ท่านสามารถ ติดต่อเราเพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น และสอบถามเพิ่มเติม

ในเวลาทำการ  วันจันทร์ – ศุกร์ ( 9:00 – 18:00 น. )